Pravidla - Horský půlmaraton a silniční běh

Title
Přejít na obsah

Pravidla

                                                                                           

PRAVIDLA ZÁVODU
 
Horský půlmaraton a silniční běh 10 km - Mistrovství UNITOP ČR 2022
 

 
Pořadatel:

 
Policejní sportovní klub z.s., U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
 
UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6

 
Kontaktní osoby:

 
Martin Bosák, martin.bosak(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 603 112 030
 
Martin Zavadil, martin.zavadil(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 776 208 243

 
1 Registrace závodníků a zařazení do kategorie

 
1.1 Registrace do závodů je možná pouze po vyplnění registračního formuláře na http://horsky-beh.formees.com/f/prihlaska/. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi (jméno, příjemní, pohlaví i věkovou kategorii, datum narození, email, telefonní kontakt, ubytování a dobu ubytování, příslušnost k bezpečnostnímu sboru apod.). V případě volného startu (sponzoři), uvede závodník do položky PROMO KÓD číselný kód, který obdržel nebo název organizace, za kterou startuje. Pozn.: kde je v pravidlech a propozicích použit termín závodník, je na mysli i závodnice.

 
1.2 Registrace probíhá od 22:00 hodin dne 13.06.2022 do 23:59 hodin dne 03.09.2022. Registrace je dokončena zaplacením startovného na účet spolku viz bod 1.3. V případě, že nebude startovné uhrazeno do 06.09.2022, bude závodník vymazán ze startovní listiny. Ve výjimečných případech, lze po předchozí domluvě s pořadatelem viz. kontaktní osoby připustit registraci a platbu na místě v den konání závodu. Max. počet závodníků je 200 osob na každý závod.

 
1.3 Startovné je 250 Kč pro trať 10 km a 300 Kč pro trať 21 km a splatné nejpozději do 06.09.2022, na účet PSK Přerov z.s. číslo účtu 19-4217150227/0100, var. symbol je pro všechny závodníky: 20220908. Do zprávy pro příjemce uvede závodník jméno a příjmení. Na vyžádání je možné vystavit doklad o zaplacení. Zaplacené startovné je nevratné, ale závodník může svou registraci prodat či převést na jiného závodníka. Změnu lze učinit nejpozději při akreditaci v den konání závodu. Startovné se bude vracet v případě překážek na straně pořadatele – zejména zrušení závodu z důvodu organizačních změn apod.

 
1.4 Pro závody jsou vypsány kategorie:

 
10 km:    Muži UNITOP do 35 let, Muži UNITOP 35 – 50 let, Muži UNITOP 50 a více let,
 
             Ženy UNITOP do 35 let, Ženy UNITOP 35 – 50 let a Ženy UNITOP 50 a více let,
 
             Muži OPEN, Ženy OPEN.

 
21 km:    Muži UNITOP do 35 let, Muži UNITOP 35 – 50 let, Muži UNITOP 50 a více let,
 
             Ženy UNITOP do 35 let, Ženy UNITOP 35 – 50 let a Ženy UNITOP 50 a více let,
 
             Muži OPEN, Ženy OPEN.

 
Kategorie označená UNITOP je určena pro členy SKP/PSK a v klubech organizované i neorganizované policisty a zaměstnance MV a Policie ČR, dále pro členy Hasičského záchranného sboru (HZS).
 
Závody kategorie UNITOP na trati 21 km i 10 km jsou vypsány, jako Mistrovství UNITOP ČR 2021.

 
Kategorie OPEN je pro ostatní bezpečnostní sbory a složky IZS, zaměstnance z řad orgánů státní správy a samosprávy, hosty, zástupce sponzorů a jiné přihlášené osoby
 
Pro zařazení do kategorie je rozhodný věk závodníka v den konání závodu, přičemž se nepočítá den, kdy událost nastala. Tedy pokud v den závodu, má závodník 50 let spadá ještě do kategorie do 50 let. V případě, že v jednotlivých kategoriích u UNITOP bude počet nižší než 5 účastníků, budou kategorie pořadatelem adekvátně sloučeny např. do 50 let a nad 50 let, nebo bez rozdílu věku apod.

 
1.5 Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 18 let, osoby mladší se mohou zúčastnit pod dohledem svého zákonného zástupce

 
2 Akreditace do závodu na místě

 
2.1 Každý závodník je povinen se akreditovat na místě startu závodu, tedy v Rajnochovicích, v kulturním středisku. Závodník může akreditovat i jiného závodníka, pokud tímto bude pověřen a prohlásí, že se jím uvedená osoba dostaví na start závodu.

2.2 Akreditace probíhá v kulturním domě v Rajnochovicích v den závodu 08.09.2022 od 07:30 do 09:00 hod.

 
2.3 Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu (pouze závodní trať 21 km), identifikační náramek s čipem nebo obdobné měřící zařízení (číslo s čipem apod.), poukaz na jídlo a pití během závodu, příp. propagační materiály a dárek apod.*)

 
2.4 Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

 
2.5 Povinná výbava pro závodníka tratě na 21 km, neboť trať je vedena v terénu horského charakteru v pohoří hostýnských vrchů: plně nabitý a funkční mobilní telefon, alu folie.

 
2.6 Doporučená výbava pro trať 21 km: min.0,3l tekutiny (voda, ionťák apod.),

 
3 Start a pohyb po trati

 
3.1 Start závodu je dne 08.09.2022 v 10:00 hod. před obecním úřadem v Rajnochovicích. Start je hromadný pro všechny kategorie a pro oba závody. Časový limit na dokončení trasy 10 km je 1,5 hodiny, pro trasu 21 km je limit 4,5 hodiny.

 
3.2 Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (k dispozici bude základní zdravotnická péče od zdravotníka PČR, případně smluvního partnera, který bude k dispozici v zázemí závodu). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati anebo doprovodného programu. Pojištění si řeší každý závodník individuálně.

 
3.3 Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Pomoc mimo prostory občerstvovacích stanic není povolena. Pro trasu 21 km je možné využít trekové hole.

 
3.4 Závodník nesmí ke zdolání trasy využít žádné cizí pomoci anebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně, mulu apod.

 
3.5 Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu pro 21 km a určená trasa po komunikaci pro závod 10 km. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značených organizátory.

 
3.6 Závodník na 10 km musí projít 1 kontrolním místem a to obrátkou v místě vyznačenou pořadatelem – občerstvovací stanice na cca 5 km.

 
3.7 Závodník na 21 km musí přejít přes všechny 3 kontrolní místa (Košovy, Tesák – pod Čerňavou, Pod Černou bařinou**) a musí mít viditelně umístěn čip a v případě měření mezičasů (bude upřesněno při rozpravě před závodem) musí nechat zaznamenat svůj průchod stanicí.

 
3.8 Identifikační pásek s čipem nebo jiné měřící zařízení nesmí závodník ztratit, poškodit. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován.

 
3.9 Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu a také zák. čís.: 289/1995 Sb., o lesích – zejména § 20 uvedeného zákona.

 
3.10 Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

 
3.11 Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.

 
3.12 Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích. Dodržujte pravidlo o odpadcích „co si do hor přinesu, to si odnesu“.

 
3.13 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)

 
3.14 Možnosti diskvalifikace závodníka: ztráta nebo poškození identifikačního náramku s čipem, neprojití kontrolního místa, chození mimo trať – zkracování tratě, případně jednání poškozující přírodu, odhazování odpadků na trati mimo určené prostory (kontrolní místa – občerstvovací stanice), nedokončení závodu, nedodržená povinná výbava.

 
4 Ceny

 
4.1 Ocenění (poháry, medaile, diplomy) a věcný dar*) bude zajištěn pro první tři závodníky v každé vypsané kategorii.

 
4.2 Každý, kdo dokončí závod dle pravidel, obdrží diplom o absolvování závodu s označením závodní distance, umístěním buď v kategorii nebo absolutním pořadí*) a časem dokončení. Diplom bude k dispozici ke stažení na stránkách http://horskybeh.pskprerov.cz/, případně na zde uvedeném odkazu.

 
5 Další

 
5.1 Pořadatel si vyhrazuje změnu pravidel.

 
5.2 Ubytovaní v kulturním domě jsou povinni dodržovat pravidla určená při ubytování a dbát pokynů pořadatele nebo zástupců obce a ZŠ Rajnochovice. Rovněž ubytovaní ve stanech jsou povinni dbát pokynů pořadatele a zástupců obce Rajnochovice.

 
5.3 Během ubytování, ale i během závodů a doprovodného programu jsou povinni všichni účastníci chovat se ohleduplně k okolí a ostatním závodníkům a občanům. Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.

 
5.4 Každý nese za své chování svůj díl odpovědnosti.

 
*) změna vyhrazena dle možností pořadatele
 
**) změna trasy a kontrolních míst vyhrazena
Copyright © 2018-2021 PSK Přerov z.s., All Right Reserved, Designed by djcada & bossi
Návrat na obsah